Zowie ZA13C 拆輪珠及改鍵

圖為Kailh GM4.0 因為手感不似預期所以改為Kailh GM8.0 , 中輪因為太卡 想改就把中間小珠拆走, 段落感沒了.